Білгород-Дністровський. ДНЗ № 2 «Буратіно»

 

Статут закладу

 

 

 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Начальник відділу освіти

 

Білгород-Дністровської

міської ради

 

____________Л.І.Муржа-Ромащук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням сесії

 

Білгород-Дністровської

міської ради

 

від ________________№_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) №2 «БУРАТІНО»»

М. БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Білгород-Дністровський

2014 рік

1. Загальні положення

 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №2 «БУРАТІНО»» М. БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ комбінованого типу (далі - дошкільний заклад) - це заклад освіти, що є початковою ланкою неперервної освіти в Україні, який забезпечує дошкільну освіту та виховання дітей віком від 1 до 6 (7) років.

____ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №2 «БУРАТІНО»» М. БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ комбінованого типу створено на базі Білгород-Дністровського дошкільного навчального закладу № 2 «Буратіно».

 

{C}1.2.                   Місцезнаходження (юридична адреса) дошкільного закладу: 67700, Одеська область, місто Білгород -Дністровський, вулиця Сонячна, будинок 10.

 

{C}1.3.                   Повна назва дошкільного закладу:

{C}-         КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №2 «БУРАТІНО»» М. БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Скорочено (КЗ ДНЗ №2 «Буратіно»)

 

1.4.    Засновником дошкільного закладу є Білгород - Дністровська   міська
рада.

Засновник, або уповноважений ним орган, здійснює фінансування
дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає
необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і
ремонт приміщень, їх господарське    обслуговування,     харчування     та медичне обслуговування дітей.

 

1.5.    Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної, середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 року, Положенням про
дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів №1224 від 05.10.2009 року, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

 

1.6.    Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп
встановленого зразка, офіційні
            бланки з власними реквізитами,
може мати рахунки в органах Державного казначейства.

 

1.7.  Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

1.8.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної      освіти:

{C}-         збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

{C}-         виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови,   національних   цінностей   українського   народу,   а   також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

{C}-         формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

{C}-         виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

{C}-         здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

 

{C}1.9.                      Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним        статутом.

 

{C}1.10.             Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-   реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законами України   «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної, середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 року;

{C}-         забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу та обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку;

{C}-         дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

1.11.   Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

2. Комплектування ДНЗ №2 «Буратіно»

 

2.1. Проектна потужність ДНЗ №2  - 215 місць, на 12 вікових груп:

            - Спеціальні групи - 9,

                -  Групи загального розвитку - 3

 

2.2. В ДНЗ функціонують групи:

{C}-    {C}загального розвитку,

{C}-    {C}із затримкою психічного розвитку дітей,

{C}-        з порушенням мовлення (логопедичні), які комплектуються за віковими ознаками: одновікові і різновікові.

 

2.3. Наповнюваність груп ДНЗ №2 "Буратіно" проводиться відповідно до ст. №14 Закону України "Про дошкільну освіту" та Наказу МОН України №128 від 20.02.2002р. "Про за­твердження нормативів наповнюваності груп дошкільного навчального закладу компенсуючого типу" та санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільних навчальних закладах.

 

2.4. Зарахування дітей до ДНЗ №2 "Буратіно" проводиться на підставі:

- медичних довідок про стан здоров'я дитини,

- про епідеміологічне оточення,

- направлення відділу освіти міськви­конкому;

- свідоцтво про народження дитини,

- до груп з порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку додається висновок психолого-медико-педагогічної комісії.

 

2.5. За дитиною зберігається місце в ДНЗ №2 "Буратіно" комунальної власності у разі:

{C}-         Її хво­роби,

{C}-         Карантину,

{C}-         Санаторного лікування,

{C}-         На час відпустки батьків або осіб, які їх замі­ть,

{C}-         Також літній період (75 днів).

 

2.6. Відрахування дітей з ДНЗ №2 здійснюється:

{C}-         за бажанням батьків, або осіб, які їх заміню­ють,

{C}-         на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі,

{C}-         у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

 

 

3.Режим роботи ДНЗ №2 «Буратіно» комбінованого типу

 

3.1. ДНЗ №2 "Буратіно" має групи:

{C}-         з денним перебуванням дітей - 12.

{C}-         цілодобова - 1.

 В разі потреби передбачено функціонування груп короткотривалого перебування.

 

РЕЖИМ ДНЯ -12-годинний:

{C}-         загально-розвиваючі групи: з 7.00 - до 19.00

{C}-         спеціальні групи з 7.00 - до 18.00

{C}-         цілодобова - 1 група - 24 години

{C}-         вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

 

4.  Організація навчально-виховного процесу

      у дошкільному навчаль­ному закладі №2 "Буратіно"

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчуєть­ся 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоров­лення дітей.

 

4.2. Навчальний заклад №2 "Буратіно" здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення згідно інформаційно-методичного листа МОН України №1/9-434 від 01.10.2002 року.

 

4.3. Річний план роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, за­тверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Білгород-Дністровської міської ради.

План  роботи закладу  на оздоровчий  період погоджується з головним управлінням Державної санітарно-епідеміологічної служби м. Білгород-Дністровського.

 

4.4. Зміст дошкільної освіти визначається базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН України.

 

4.5. У дошкільному закладі визначені мови  навчання і виховання дітей:

-  україн­ська мова – 11 груп,

- російська мова – 1 група.

Навчально-виховний процес здійснюється за державними програмами:

- "Дитина",  затверджена Міністерством освіти і науки моді і спорту України, 2012 році;

- «Впевнений старт», затверджена Міністерства освіти і науки України, від 23.11.2010р.

 

4.6. Дошкільний заклад самостійно обирає форми, методи на­вчання та виховання, які не суперечать чинному законодавству "Про освіту'', Закону України "Про дошкільну освіту". ДНЗ №2 «Буратіно» організує освітній процес за такими приоритетними напрямами:

- «Корекційна робота з дітьми, які мають порушення мови та інтелекту»;

- «Фізкультурно-оздоровча та лікувально-профілактична робота з дітьми».

 

4.7. Відповідно до річного плану роботи ДНЗ №2 "Буратіно", педагогічні працівники самостійно добирають методичну літературу, дидактичний матеріал, які мають забезпечувати отримання дошкільної освіти дітей дошкільного віку.

 

4.8. Навчально-виховний процес в закладі закінчується у всіх вікових групах контрольним  опитуванням дітей; проведенням обласної медико-педагогічної комісії. Групова та індивідуальна робота з навчання за програмою організовується з дітьми чи окремою дитиною, відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту, згідно плану освітньо-виховної роботи педагога або на підставі вказівок медико-педагогічних комісій.

 

5. Організація харчування дітей у ДНЗ №2 "Буратіно"

 

5.1. Харчування в ДНЗ здійснюється відповідно до норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2005 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №202/165 від 26.02.2013 року.

 

5.2. Відділ освіти Білгород-Дністровської ради та керівник ДНЗ №2 "Буратіно" відповідно до ст.35 Закону України "Про дошкільну освіту" організовує та забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту та розвитку і з дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Міністерством фінансів України, та головним управлінням Державної санітарно-епідеміологічної служби м. Білгород-Дністровського згідно наявності бюджетних коштів на харчування дітей та батьківської плати.

 

5.3. Харчування дітей в ДНЗ №2 "Буратіно" та його кратність залежить від режиму роботи  за­кладу та тривалості перебування дитини в ньому:

{C}-         для дітей з денним перебуванням - трьох разове харчування,

{C}-         для дітей з цілодобовим перебуванням - чотирьох разове харчування.

{C}-         для дітей, які перебувають в ДНЗ №2 менше 6 годин, організація харчування, його форма і кратність визначається за домовленістю з батьками або особами, які їх заміняють.

Не допускається домашнє харчування, згідно вимог санітарно-епідеміологічного ре­жиму (харчування в ДНЗ - тільки організовано).

 

5.4. Відповідно до Наказу МОН України від 21.11.2002 року №67, затвердженого міністерством юстиції України 06.12.2002 року, №953-724, плата за харчування з батьків або осіб, що їх замінюють, діти яких знаходяться в пільгових групах, не справляється.

 

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною оброб­кою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильніс­тю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних пра­цівників та керівника ДНЗ №2 "Буратіно".

 

6. Медичне обслуговування дітей в ДНЗ №2 "Буратіно"

 

6.1. Медичне обслуговування в ДНЗ №2 здійснюється медичними працівниками закладу, лікарем-педіатром міської дитячої поліклініки і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів перед профілактичними щеплен­нями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплення, надання невід­кладної медичної допомоги до госпіталізації та інформування про це батьків або осіб, які їх заміняють.

 

6.2. Засновник та керівник ДНЗ №2 відповідає за організацію та проведення безкоштовних медичних оглядів вихованців та працівників ДНЗ.

 

6.3. ДНЗ №2 "Буратіно" надає приміщення та разом з засновником забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

6.4. До основних обов'язків медичних працівників належить:

{C}-         моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово - психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

{C}-         здійснення контролю за організацією та якістю харчування,

{C}-         дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

{C}-         медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та проти епідеміологічного режиму;

{C}-         проведення санітарно - просвітницької роботи серед дітей та батьків або осіб, які їх заміняють, та працівників ДНЗ;

{C}-         контролює оздоровчу роботу з диспансерними дітьми по всім віковим групам, веде роз'яснювальну роботу з цього питання.

 

6.5. Для забезпечення санітарно-епідемічного режиму старша медична сестра ДНЗ відповідає за використання розчину хлорного вапна, згідно чинного законодавства.

 

6.6. Медпрацівники, педагоги, помічники вихователів закладу несуть персональну відповіда­льність за забезпечення санітарно-епідемічного режиму в своїй віковій групі з обов'язковим виконанням роботи по дезинфекції та кварцуванню ігрового обладнання, за підготовку роботи по загартовуванню дітей, тощо, за умови відсутності дітей в групі, які, як правило, здійснюється в вечерні години.

 

7. Учасники навчально-виховного процесу

 

{C}7.1.          Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ є діти дошкільного віку, керівник, за­ступник керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, санітарки, батьки або особи, які їх замінюють.

 

{C}7.2.          На посаду педагогічного працівника навчального закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 

{C}7.3.          Педагогічні працівники ДНЗ №2 "Буратіно" підлягають атестації, яка є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

{C}7.4.          Трудові відносини регулюються законодавством України, Законами України "Про осві­ту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відпо­відно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

{C}7.5.   Педагогічні працівники мають право:

{C}-         на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

{C}-         брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

{C}-                   на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

{C}-                   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

{C}-                   на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

{C}-                   об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена, законодавством;

{C}-                   на захист професійної честі та власної гідності;

-    інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.6. Педагогічні працівники зобов'язані:

{C}-         виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового дого­вору;

{C}-         дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гі­дність дитини та її батьків;

{C}-         забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь яких форм експлуа­тації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

{C}-         брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підви­щенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загально - політичної культури;

{C}-         виконувати накази та розпорядження керівництва;

{C}-         інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.7 Працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ДНЗ №2, не виконують посадових обов'язків, умови договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді. Звільняються з роботи відповідно до чинного законодавст­ва. Працівники ДНЗ №2 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

 

7.8. Вихованці ДНЗ №2 "Буратіно" мають гарантоване право на:

{C}-         доступність дошкільної освіти;

{C}-         безпечні і нешкідливі умови навчання і виховання;

{C}-         користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною ба­зою;

{C}-         участь у різних видах освітньої діяльності, виставках, конкурсах, тощо;

{C}-         вільне вираження поглядів, переконань;

{C}-         захист від будь-якої форми експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також психічного та фізичного насильства, приниження її гідності;

{C}-         захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здо­ров'ю морального та духовного розвитку.

 

7.9. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право;

-    обирати і бути обраним до складу батьківських комітетів;

{C}-         звертатись до керівництва ДНЗ №2, щодо навчання і виховання дітей;

{C}-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально - виховного процесу, збережені та зміцнені матеріально-технічної бази.

 

7.10. Батьки, або особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти, зобов'язані:

{C}-         створювати умови для відвідування дитини ДНЗ №2;

{C}-         дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей;

{C}-         сприяти педагогічним працівникам у здійснені навчання, виховання, розвитку дітей;

{C}-         поважати гідність дитини, виховувати почуття доброти, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, історії, цінностей українського народу, повагу до законів України, прав і свобод людини;

-    відповідно до ст. №54 Закону України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", своєчасно вносити плату за утримання дитини в ДНЗ в установленому порядку в загально розвиваючих групах;

{C}-         своєчасно сповіщати про можливість відсутності або хвороби дитини.

 

7.11. У разі не виконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків що до дитини, передбачених законодавством, ДНЗ №2 може порушити у встановленому порядку клопо­тання про відповідальність таких осіб, в т.ч. позбавлення їх батьківських прав.

 

8. Управління дошкільним закладом

 

8.1.  Управління дошкільним закладом здійснюється  відділом освіти Білгород-Дністровської мі­ської ради.

 

{C}8.2.          Безпосереднє керівництво роботою дошкільним закладом здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади уповноваженим органом управління освітою, з до­триманням чинного законодавства.

 

{C}8.3.          Завідувач повинен мати вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка та психологія (дошкі­льна)" та стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

 

{C}8.4.          Керівник дошкільного закладу:

{C}-         відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом Украї­ни "Про дошкільну освіту" та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

{C}-         здійснює керівництво та контроль за діяльністю дошкільного закладу;

{C}-          діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

{C}-         приймає на роботу та звільняє працівників дошкільного закладу;

{C}-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх вико­нання;

{C}-         погоджує штатний розклад із відділом освіти виконкому міської ради;

{C}-          контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

{C}-         затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

{C}-         забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

{C}-         контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, вихо­вання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібнос­тям і потребам;

-   підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки педагогів;

-    організує різні форми співпраці з батьками, або особами, які їх замінюють;

-    звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово-господарську діяльність ДНЗ №2 на загальних зборах, конференціях колективу та батьків, або осіб, які їх заміняють.

 

8.5.  Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні праців­ники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських коміте­тів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських ор­ганізацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільнім закладом.

Педагогічна рада закладу:

-    розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та при­ймає відповідні рішення;

-   організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, роз­витку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педаго­гічного досвіду;

-  приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних праців­ників. Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

 

8.6. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та ба­тьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше 1 разу нарік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кіль­кості присутніх.

 

8.7. У період меж загальними зборами діє батьківський комітет ДНЗ, діяльність якого регулюється Статутом. Батьківський комітет ДНЗ організо­вує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, погоджує зміст і форми роботи батьків з педагогічної освіти. Керується Положенням про батьківський комітет, розробленого відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №398 від 26.04.2011 року «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу».

До складу батьківського комітету ДНЗ №2 "Буратіно" обираються представники батьків від кожної вікової групи.

 

8.8. Статистична звітність - форми 85-к про діяльність ДНЗ №2 "Буратіно" здійснюється на 1січня кожного року.

 

{C}9.   Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база ДНЗ №2 "Буратіно"

 

{C}9.1.          Фінансово-господарська діяльність ДНЗ №2 "Буратіно" здійснюється згідно кошторису, затвердженого відповідно до чинного законодавства та його Статуту.

 

{C}9.2.          Джерелами фінансування ДНЗ №2 "Буратіно" є:

{C}-         бюджетні кошти у розмірі, передбаченими нормативами фінансування дошкі­льної освіти:

{C}-         кошти фізичних осіб (батьківська оплата за утримання дітей в дитячому дошкі­льному закладі);

{C}-         кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг; благодійна допомога фізичних та юридичних осіб.

 

{C}9.3.          Штатний розпис ДНЗ №2 "Буратіно" затверджується засновником та відповідним орга­ном управління освітою.

 

{C}9.4.          Матеріально-технічна база ДНЗ №2 "Буратіно" включає будівлі, споруди, зелені ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, вартість яких відображено у балансі ДНЗ №2 та централізованій бухгалтерії.

 

{C}9.5.          Порядок ведення діловодства бухгалтерського обліку та статистичної звітності у ДНЗ №2 "Буратіно" здійснюється відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти.

 

{C}9.6.          Для забезпечення навчального процесу база закладу освіти складає групові кімнати, му­зичний зал, медичний кабінет, харчоблок, приміщення для інженерно-технічного та навча­льно-допоміжного персоналу.

 

{C}9.7.   {C}Вилучення  основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти в наслідок порушення його майнових прав іншому юридичному та фізичними особами, відшкодовуються  до чинного законодавства.

 

10. Реорганізація або ліквідація закладу

 

10.1. Рішенні про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник. Реоргані­зація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випад­ках  ліквідації за рішенням арбітражного суду, ліквідаційною комісією, призначеною органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управ­ління закладом освіти.

 

{C}10.2. {C}Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кре­диторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його заснов­нику.

 

{C}10.3. {C}У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонасту­пників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.